zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

2003 - ČOV Trenčianska Teplá – Strojné odvodnenie kalu

Uvedenú investíciu spoločnosť TVK a.s. zabezpečovala predovšetkým z dôvodu potreby odvodňovania kalu tak, aby sa znížilo množstvo kalu a následne zlepšili podmienky jeho ďalšieho spracovania, prípadne likvidácie. Investícia bola tiež v súlade s rozhodnutím príslušného úradu životného prostredia ohľadne spracovania kalu z danej ČOV.

Súčasťou investície bola realizácia príslušnej technológie potrebnej k vyhovujúcemu odvodneniu tekutého stabilizovaného kalu, objekt pre umiestnenie hlavného technologického zariadenia, priradená spevnená plocha s prestrešením a ochranou voči znečisteniu okolia a následné náväznosti týkajúce sa napojení na jestvujúce objekty a technológie v rámci ČOV Trenčianska Teplá. Realizácia sa uskutočňovala v rámci jestvujúceho areálu ČOV. Príprava investície sa realizovala spôsobom verejného obstarávania. Ako hlavné technologické zariadenie je použitý pásový odvodňovací lis o kapacite 4 m3/hod. Súčasťou realizovanej technologickej časti bolo aj chemické hospodárstvo, zabezpečovanie technologickej vody pre oplachy lisu (využíva sa vyčistená odpadová voda z odtoku ČOV), úprava tejto vody filtráciou, miešanie kalu v uskladňovacej nádrži a tiež príslušné elektročasti so systémom merania a regulácie. Odvodnením kalu na danom zariadení sa dosahuje sušina na výstupe cca 25%. Odfiltrovaná a prebytočná voda z odvodňovacieho procesu je systémom kanalizácie odvádzaná späť do čistiaceho procesu na začiatok ČOV.

Takto odvodnený kal je v maximálnej možnej miere využívaný na poľnohospodárske účely (čo pred jeho odvodňovaním bolo vzhľadom k jeho množstvu veľmi problematické). V prípade prebytkov vzhľadom k jeho konzistencii a zloženiu je možné ho likvidovať aj inými spôsobmi (dosúšanie a následné spaľovanie, kompostovanie, skládkovanie).

AKTUÁLNE ODSTÁVKY A PORUCHY

22. január 2018, 9:00 - 15:00
Svinná

AKTUÁLNE ODPOČTY