zakaznicak linka Poruchova linka zakaznicka zona

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Všetko o zmluve

Nasledujúce informácie sa týkajú zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre existujúce odberné miesto. V prípade, že potrebujete informácie k uzatvoreniu zmluvy k novému odbernému miestu, kontaktujte prosím pracovníkov nášho Zákazníckeho centra.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len Zmluva) sa uzatvárajú so všetkými  odberateľmi v písomnej forme. Zmluva je základný dokument, ktorým sa upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa (Producenta) ako Zmluvných strán pri dodávke vody Odberateľovi a/alebo odvádzaní odpadových vôd od Producenta v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

2. Zmluva sa uzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo osobou, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú alebo inú zmluvu a má oprávnenie na uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom.

3. Zmluvy budú doručované tým odberateľom, ktorí sú pripojení na vodárenskú infraštruktúru (verejné vodovody a verejné kanalizácie) vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej TVK).

4. V obálke je spolu s návrhom zmluvy a VOP aj pokyn na vyplnenie zmluvy. V prípade nedoručenia zmluvy je potrebné požiadať o zaslanie zmluvy písomne alebo emailom na kontaktnú emailovú adresu info@tvkas.sk. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo nejasností ohľadom zmluvy kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum.

5. Pred podpisom zmluvy Vám odporúčame oboznámiť sa s ustanoveniami Zmluvy ako aj s ustanoveniami VOP. V prípade, že niektorým ustanoveniam nerozumiete, je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov zákazníckeho centra, ktorí zmluvu s Vami uzatvárajú.

6. V minulosti sa objavili sa informácie o tom, že nie je možné uzatvárať zmluvu mimo prevádzkových priestorov TVK, alebo že TVK ako nový dodávateľ vody nemôže svoje zmluvy posielať poštou alebo doručovať osobne so žiadosťou o ich podpísanie a opätovné doručenie na svoju adresu. Tieto informácie sú nepravdivé. Spôsob uzatvárania našich zmlúv je plne v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Je zákonné zmluvu podpísať a poslať poštou na adresu našej spoločnosti alebo ju doručiť osobne.

 

Akým spôsobom môžete doručiť podpísanú zmluvu našej spoločnosti TVK

Zmluvu môžete našej spoločnosti TVK doručiť nasledovnými spôsobmi:

a) obidve podpísané vyhotovenia je možné odovzdať v zákazníckych centrách TVK,

b) zmluvy je tiež možné zasielať aj poštou na adresu:

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

 

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY TU

AKTUÁLNE ODSTÁVKY A PORUCHY

22. január 2018, 9:00 - 15:00
Svinná

AKTUÁLNE ODPOČTY