zakaznicak linka Poruchova linka odpocet vodomeru

Chcete sa pripojiť na verejnú kanalizáciu alebo vodovod? Kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 850 109.

Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 2  next_img

Aktuálne o cene vody

23.02.2017

Vážení zákazníci,

dňa 16. februára 2017 nadobudla účinnosť nová Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Úplné znenie Vyhlášky je dostupné TU

Úrad zároveň začína v súvislosti s prijatou vyhláškou na základe vlastného podnetu cenové konania.

21. februára 2017 ÚRSO vydal tlačovú správu, v ktorej informuje, že všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa vyhlášky č.18/2017 Z.z. a vyhlášky č.21/2017 Z.z., regulované subjekty uplatňujú od 1.januára 2017. (Tlačová správa je dostupná TU).

V momente ako naša spoločnosť bude disponovať právoplatným cenovým rozhodnutím, ktoré vydá ÚRSO podľa vyhlášky č.18/2017 Z.z. a vyhlášky č.21/2017 Z.z., pre regulačné obdobie od 1. 1. 2017, budeme všetkých zákazníkov patričným spôsobom informovaťa vykonáme všetky potrebné kroky v súlade s Vyhláškou a cenovým rozhodnutím.

 


Informácia o cenách vodného a stočného od 1. januára 2017 (aktualizované)

12.12.2016
UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

V uplynulých dňoch mnohým z Vás boli doručené faktúry aj so sprievodným listom. Na druhej strane sprievodného listu je vzorová faktúra vystavená na Mórica Beňovského (náhľad tu). Táto faktúra nespĺňa všetky potrebné náležitosti a jej jedinou funkciou je vysvetliť odberateľom novú štruktúru a výzor faktúry. Prosím, nepokúšajte sa túto faktúru uhradiť ani nemusíte hľadať osobu Mórica Beňovského, aby mu bola doručená faktúra. 

Z dôvodu zavedenia novej ceny naša spoločnosť vykonáva v priebehu mesiaca január 2017 mimoriadne odpočty. Podrobné informácie o termínoch odpočtov v jednotlivých obciach a mestách nájdete na našej webstránke (panel Aktuálne odpočty na úvodnej stránke).
Napriek medializovaným informáciám naša spoločnosť od svojich odberateľov neočakáva, že si odpočty budú vykonávať sami.

Informácia o cenách vodného a stočného od 1. januára 2017 (aktualizované)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákona č. 250/2012 Z.z. a vyhlášky č. 225/2016 Z. z. stanovil pre regulovaný subjekt Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724 na obdobie
od 1. januára 2017 svojim Rozhodnutím č. 0046/2017/V maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Na základe danej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, sa maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre skupinu odberateľov a producentov skladá z fixnej zložky maximálnej ceny v eurách za rok a variabilnej zložky maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotku.
Pri tvorbe maximálnej ceny sa zohľadňuje štruktúra odberateľov a štruktúra producentov a zároveň nákladovosť odberných miest odberateľov a odberných miest producentov v tarifných skupinách.

Fixná zložka je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje v šiestich tarifných skupinách v závislosti od menovitého priemeru DN vodomera - a nie podľa dimenzie vodovodnej prípojky, t.j. vnútorný profil vodovodnej prípojky  ≠  menovitý priemer vodomera. Väčšina našich odberných miest v domácnostiach v rodinných domoch spadá do najnižšej tarifnej skupiny T1.
Platenie fixnej zložky ceny sa vzťahuje na každé odberné miesto na sieti bez ohľadu na spotrebu vody.
Fixná zložka sa uplatňuje samostatne pre:
- výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody
- odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Variabilná zložka ceny je platba v eurách za objemovú jednotku (m3) za dodané množstvo pitnej vody a/alebo odvedené množstvo odpadovej vody. 

Rozhodnutím č. 0046/2017/V zo dňa 24. novembra 2016 stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
na obdobie 1. januára 2017 nasledovné maximálne ceny:

MAXIMÁLNA CENA ZA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM
(platné pre fyzické a právnické osoby)
TARIFNÁ SKUPINADN VODOMERA
NA ODBERNOM MIESTE
FIXNÁ
ZLOŽKA
  bez DPH  
 FIXNÁ ZLOŽKA 
  vrátane DPH   
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
bez DPH/m3
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
vrátane DPH/m3
T1

do DN 20 vrátane

9,00 Eur/rok10,80 Eur/rok0,8625 Eur1,04 Eur
T2 od DN 25 91,00 Eur/rok  109,20 Eur/rok 
T3 od DN 40145,00 Eur/rok 174,00 Eur/rok
T4 od DN 65272,00 Eur/rok  326,40 Eur/rok
T5 od DN 100454,00 Eur/rok
  544,80 Eur/rok
T6 od DN 150817,00 Eur/rok  980,40 Eur/rok

MAXIMÁLNA CENA ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU 
(platné pre fyzické a právnické osoby)
TARIFNÁ SKUPINADN VODOMERA 
NA ODBERNOM MIESTE

FIXNÁ
ZLOŽKA 
bez DPH

FIXNÁ ZLOŽKA 
  vrátane DPH 
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
bez DPH/m3
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
vrátane DPH/m3
T1do DN 20 vrátane10,00 Eur/rok    12,00 Eur/rok0,9000 Eur1,08 Eur
T2od DN 25 96,00 Eur/rok   115,20 Eur/rok 
T3od DN 40153,00 Eur/rok   183,60 Eur/rok
T4od DN 65287,00 Eur/rok   344,40 Eur/rok 
T5od DN 100525,00 Eur/rok   630,00 Eur/rok 
T6od DN 150860,00 Eur/rok1 032,00 Eur/rok 

MAXIMÁLNA CENA ZA VÝROBU A DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM
(platné pre iné vodárenské spoločnosti)
TARIFNÁ SKUPINADN VODOMERA 
NA ODBERNOM MIESTE
FIXNÁ
  ZLOŽKA   
bez DPH
  FIXNÁ ZLOŽKA
 vrátane DPH
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
bez DPH/m3
VARIABILNÁ ZLOŽKA 
vrátane DPH/m3
T1do DN 20 vrátane9,00 Eur/rok 10,80 Eur/rok0,60000 Eur 0,72 Eur

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na Zákazníckej linke 0850 850 109 alebo v našich zákazníckych centrách.

AKO SA ČLENIA ODBERNÉ MIESTA DO TARIFNÝCH SKUPÍN

1. VÝROBA, DODÁVKA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste nasledovne:
TARIFNÁ SKUPINADN VODOMERA
NA ODBERNOM MIESTE
T1do DN 20 vrátane
T2od DN 25
T3od DN 40
T4od DN 65
T5od DN 100
T6od DN 150
b) bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody do tarifnej skupiny T1, 
c) s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru DN väčšieho meradla.

2. ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste nasledovne:

TARIFNÁ SKUPINADN VODOMERA 
NA ODBERNOM MIESTE
T1do DN 20 vrátane
T2od DN 25
T3od DN 40
T4od DN 65
T5od DN 100
T6od DN 150

Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe vodomera na vodovodnej prípojke.

b) bez osadeného vodomera pitnej vody a na ktorom sa odvádza odpadová voda od iného
regulovaného subjektu do tarifnej skupiny T1,

c) ak je vlastný zdroj jediným zdrojom pitnej vody, podľa menovitého priemeru DN vodomera
osadeného na odbere z vlastného zdroja (napr. studňa).
Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe vodomera na vlastnom zdroji, ktorý je jediným zdrojom pitnej vody.

d) ak množstvo odvádzaných odpadových vôd nie je merané a pitná voda je odoberaná z viacerých zdrojov, podľa menovitého priemeru DN vodomera, ktorým by bolo možné merať celkové množstvo pitnej vody odobratej z rôznych zdrojov za rovnomerného prietoku vody vodomerom, pričom toto celkové množstvo sa určí podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 3 a 9 Zákona 442/2002 Z.z.).
Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú viac zdrojov pitnej vody (verejný vodovod a vlastný zdroj, napr. studňa.

e) ak je osadený združený vodomer z dôvodu nerovnomerného odberu pitnej vody, podľa meradla s väčším menovitým priemerom DN; ak sa časť odoberanej pitnej vody spotrebuje podľa osobitného predpisu (vo výrobkoch resp.  v priebehu technologického procesu výroby bez vypustenia do verejnej kanalizácie), potom podľa meradla s menším menovitým priemerom DN a rovnako aj vtedy, ak je takéto meradlo osadené z dôvodu zabezpečenia vody na hasenie požiaru,

f) ak je množstvo odvedenej odpadovej vody merané, podľa menovitého priemeru DN vodomera vhodného na meranie rovnakého prietoku pitnej vody.
Do tejto skupiny patria odberné miesta, ktoré majú stočné fakturované na základe prietokomera.

Vyhrali sme 1. miesto v celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov

16.09.2016

vyy

8. septembra 2016 sa v Košiciach konal už 33. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkovtento raz v réžii Východoslovenských vodární. Súťažilo sa v dvoch hlavných disciplínach:
(A) montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok, a (B) vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí.
Súťaže sa zúčastnili družstvá z desiatich slovenských vodárenských spoločností. Družstvu našej spoločnosti TVK a.s. Trenčín sa napokon podarilo získať krásne prvé miesto!
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým našim pracovníkom za vynikajúcu reprezentáciu našich vodární na súťaži a zároveň Východoslovenským vodárňam za kvalitne zorganizované a príjemné podujatie.
Viac fotiek zo súťaže nájdete po kliknutí na nižšie uvedený link.  

PRIPOJTE SA NA NOVÚ KANALIZÁCIU A VODOVOD VO VAŠEJ OBCI

13.06.2016

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. úspešne ukončila projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, ktorý bol spofinancovaný z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. 

V rámci tohto projektu sa nám podarilo rekonštruovať štyri čistiarne odpadových vôd, vybudovať jednu novú čistiareň, a tiež dobudovať chýbajúcu kanalizáciu alebo vodovod v mnohých obciach v regióne našej pôsobnosti.

Vďaka rozsahu projektu, použitým moderným technológiám a materiálom je neoceniteľným výsledkom tohto projektu najmä vyššia kvalita vody a životného prostredia v celom našom regióne, a tým vyššia kvalita života všetkých jeho obyvateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že už prebehli kolaudačné konania ku všetkým novovybudovaným úsekom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (termíny vydania a správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí pre úseky siete v dotknutých obciach si môžete pozrieť TU) Vám oznamujeme, že je možné okamžite sa pripojiť na novovybudované úseky pripojiť.

Ak ste obyvateľom jednej z nižšie uvedených obcí, v ktorých sme v rámci tohto projektu vybudovali verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, nižšie nájdete jednoduchý postup ako sa správne, včas a bez problémov pripojiť na novovybudovanú sieť.

 
AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU       
        
ak ste obyvateľom mesta Trenčín
- časť Zlatovce a Orechové na uliciach:
Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová,
Kasárenská, Psotného
- časť Opatová na uliciach:
časť Opatovskej cesty a ulice Niva, Mníšna,
Horeblatie, Mlynská, 10. apríla, Pod driením 

ak ste obyvateľom obce:
Omšenie, Zamarovce, Ivanovce, Trenčianske
Stankovce, Veľké Bierovce, Melčice-Lieskové,
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice  

                 KLIKNITE SEM                  


AKO SA PRIPOJIŤ NA VEREJNÝ VODOVOD        
        
ak ste obyvateľom obce:
Podolie
Očkov
Pobedim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KLIKNITE SEM                

stránka : previous_img  1 / 2  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

Aktuálne odstávky a poruchy

Aktuálne odpočty