CENA ZA VODNÉ A STOČNÉ


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,
911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724

určil na obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2021 nasledovné ceny:

Maximálna cena za

Cena v €/m3
bez DPH

Cena v €/m3
s DPH

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9494 1,1393
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6000 0,7200
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9554 1,1465


Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0166/2017/V zo dňa 24.02.2017 je k dispozícii k nahliadnutiu tu.

Aktuálne odpočty


Aktuálne odstávky a poruchy


Dokumenty na stiahnutie


Prebiehajúce výkopové práce

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.

Adresa

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Zákaznícka linka

0850 850 109

Poruchová linka

0800 115 495